Právní předpisy upravující duševní vlastnictví

V tomto soupisu jsou uvedeny vybrané právní předpisy, které se vztahují k předmětům duševního vlastnictví (resp. vybraným pojmům souvisejícím). Obsah tohoto seznamu nelze brát jako právní radu. Pro konzultaci konkrétní věci mne kontaktujte, prosím.

Předpisy všeobecné

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích

 

Autorské dílo (Autorské právo)

Zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl

 

Databáze.

Zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl

 

Doménové jméno.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu

Nařízení Komise (ES) 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (ve znění Nařízení Komise (ES) 1654/2005, Nařízení Komise (ES) 1255/2007, Nařízení Komise (ES) 560/2009 a Nařízení Komise (EU) 2015/516)

 

Franšíza (Franchising)

Nařízení Komise (EU) 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě 

 

Licence (licenční smlouva)

zákon č. 89/2012. Sb., Občanský zákoník

 

Nekalá soutěž (ochrana před nekalou soutěží)

zákon č. 89/2012. Sb., Občanský zákoník

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

zákon č. 634/2004 Sb., o ochraně spotřebitele

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

 

Obchodní jméno (obchodní firma)

zákon č. 89/2012. Sb., Občanský zákoník

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

 

Obchodní tajemství

zákon č. 89/2012. Sb., Občanský zákoník

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním 

 

Odrůdy rostlin nové (ochrana)

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin

 

Ochranná známka

Předpisy práva České republiky (vybrané)

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Předpisy práva Evropské unie (vybrané)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie (EUTMR)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

Předpisy mezinárodního práva (vybrané)

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek

Niceská dohoda (mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek)

 

Označení původu a zeměpisná označení

Předpisy práva České republiky (vybrané)

Zákon č. 452/2001 Sb.,  o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Předpisy práva Evropské unie (vybrané)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů …

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Předpisy mezinárodního práva

Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a zeměpisných označení (ve znění Ženevského aktu)

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (Dohoda TRIPS)

 

Patent na vynález

Předpisy práva České republiky (vybrané)

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů

Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

Zákon 378/2007 Sb., o léčivech

Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Předpisy práva Evropské unie (vybrané)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1257/2012

Nařízení Rady (EU) 1260/2012

Nařízení Rady (EHS) 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) 726/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 469/2009  o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky

 

Průmyslový vzor

Předpisy práva České republiky (vybrané)

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Předpisy práva Evropské unie (vybrané)

Nařízení Rady (ES) 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

 

Topografie polovodičových výrobků

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků

 

Užitný vzor

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech