Základní pojmy duševního vlastnictví

Autorské dílo. (Autorské právo)

Autorským dílem je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

Počítačový program se považuje za autorské dílo, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.

 

Databáze

Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je autorským dílem souborným.

 

Doménové jméno.

Jméno domény = údaj, který je uveden v rejstříku domény nejvyšší úrovně pro použití k zabezpečení dostupnosti internetových stránek držitele doménového jména (nebo služby jím provozované) v rámci sítě Internet. Slouží k použití místo IP adresy.

 

Know-how

Pod pojmem „know-how“ se rozumí tajný, podstatný a identifikovaný celek praktických nepatentovaných informací, které jsou výsledkem zkušeností dodavatele a jsou jím otestovány: v tomto kontextu se slovem „tajný“ rozumí, že know-how není obecně známé a snadno dostupné; slovem „podstatný“ se rozumí, že know-how je pro kupujícího podstatné a účelné pro používání, prodej nebo další prodej smluvního zboží a služeb; slovem „identifikovaný“ se rozumí, že know-how je popsáno dostatečně obsáhle tak, aby bylo možné ověřit, že splňuje kritéria tajnosti a podstatnosti.

Může se obsahově překrývat s obchodním tajemstvím.

 

Obchodní jméno (obchodní firma)

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.

Současný zákon dovoluje předzápis obchodní firmy, lze tedy např. dosáhnout dřívější ochrany firmy před zápisem založené obchodní korporace. Předzápis může takto fungovat jako rezervace obchodní firmy. Je však vedeno samostatné řízení a musí být zaplacen soudní poplatek.

 

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

 

Ochranná známka

Ochrannou známkou může být takřka jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Ochranná známka může být slovní, slovní grafická, obrazová, kombinovaná, tvořená jen barvou, prostorová …

Ochranná doba je 10 let od vzniku práva přednosti (tedy nejčastěji od podání přihlášky). Ochrannou dobu lze prodlužovat, a to i opakovaně.

Z hlediska rozsahu mohou být ochranné známky národní (zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, územní rozsah ochrany Česká republika), ochranné známky Evropské unie (zapsaná u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví) nebo ochranné známky tzv. mezinárodní. U takové známky se o domácí zápis opírají zápisy v dalších státech Madridské dohody nebo Protokolu, a to na základě mezinárodní přihlášky podávané u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

 

Označení původu

Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

 

Patent na vynález

Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.

Za vynálezy se nepovažují zejména: a) objevy, vědecké teorie a matematické metody; b) estetické výtvory; c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; d) podávání informací.

Patenty se neudělují: a) na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem; b) na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané.

 

Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem (se rozumí) vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.

Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů.

Ochranná doba zapsaného průmyslového vzoru je 5 let a může být opakovaně prodloužena o dalších 5 let, nejvýše však 4x. Celková doba ochrany tak nepřekročí 25 let.

 

Užitný vzor

Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.

Technickými řešeními však nejsou zejména: a) objevy, vědecké teorie a matematické metody, b) pouhé vnější úpravy výrobků, c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, d) programy počítačů, e) pouhé uvedení informace.

Z ochrany užitným vzorem jsou vyloučena: a) technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky, b) odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály, c) způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

 

Zeměpisné označení

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území